sa ghiuthas-Albannach, eun a’ bruidhinn
chan ann ann an cainnt nan eun
ach anns a’ chànan aige fhèin

in the Scots Pine, a bird talks not in the language of the birds but in his own idiolect

-- Rody Gorman

from the Scottish Poetry Library.


Last update: December 30, 2022